Meiji Kaika: Shinjuro Tanteicho

Meiji Kaika: Shinjuro Tanteicho